Parcul National PIATRA CRAIULUI (PNPC), infiintat prin Ord. 7 al MAPPM din 1990 referitor la infiintarea a 13 parcuri nationale in Romania si confirmat prin Legea 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului national- Sectiunea a III a- arii protejate, cu modificarile si completarile ulterioare, este arie protejata de interes national si are drept scop protectia si conservarea unor esantioane reprezentative pentru spatiul biogeografic national, cuprinzand elemente naturale cu valoare deosebita sub aspect fizico - geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic sau de alta natura, oferind posibilitatea vizitarii in scopuri stiintifice, educative, recreative si turistice.
 
Responsabilitatea managementului Parcului National Piatra Craiului revine Administratiei Parcului National Piatra Craiului (APNPC), subunitate cu personalitate juridica a Regiei Nationale a Padurilor "Romsilva", conform contractului de administrare a Parcului Naţional Piatra Craiului nr. 143 din 19.11.2014 între Regia Națională a Pădurilor - Romsilva şi Administrația Parcului Naţional Piatra Craiului R.A. De asemenea, in responsabilitatea Administratiei Parcului National Piatra Craiului intra si managementul celor 2 situri Natura 2000 suprapuse partial cu parcul, si anume ROSCI0194 Piatra Craiului si ROSPA0165 Piatra Craiului.
 
APNPC asigura coordonarea unitara a tuturor activitatilor de pe raza sa, in vederea conservarii biologice si a utilizarii durabile a resurselor naturale in conformitate cu planul de management si zonarea interna a parcului.
 
In acest context pentru desfasurarea diverselor activitati in interiorul PNPC sunt necesare urmatoarele avize si aprobari: 
 
  • Silvicultura
Avizarea Amenajamentelor silvice se face atat in faza lucrarilor de teren cat si de birou. Firma de amenajare are obligatia invitarii in scris a unui reprezentant al administratiei parcului la conferintele de amenajare.
 
Aprobarea marcarii masei lemnoase, se face pe baza unei cereri adresata de proprietar prin intermediul oculului silvic care face marcarea, catre administratia parcului. La lucrarile de marcare participa obligatoriu un reprezentant al adminstratiei parcului.
Actele de punere in valoare si autorizatia de exploatare se inainteaza spre avizare administratiei parcului de catre ocolul silvic care le-a emis.
 
  • Vanatoare
Vanatoarea este interzisa pe raza PNPC, conform prevederilor legii 407/2006 a vanatorii si protectiei fondului cinegetic, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
  • Pescuit 
Este permis pescuitul în apele situate în ROSCI 0194 Piatra Craiului, din afara limitelor PNPC, numai cu avizul Administraţiei Parcului.
 
  • Pasunat si cosit 
Responsabilitatea gospodăririi păşunilor şi fâneţelor din PNPC şi a celor din ROSCI0194 Piatra Craiului revine proprietarilor acestora: persoane fizice, asociaţii de proprietari sau comunităţi.
Proprietarii au obligaţia să le utilizeze în continuare cu menţinerea categoriei de folosinţă tradiţională existentă în prezent. Este interzisă abandonarea sau schimbarea modului de folosinţă tradiţional al acestora.
 
  • Utilizarea altor resurse

Se face numai in urma obtinerii avizului APNPC.

  • Constructii 

Persoanele fizice si juridice care doresc realizarea de constructii pe raza parcului si in vecinatatea acestuia, inainteaza spre avizare, administratiei parcului, urmatoarele documente:

1. Certificatul de urbanism
2. Proiectul tehnic pentru autorizatia de constructie (PAC) consultati ghidul de construire
3. Documentatia pentru intocmirea planului de situatie avizata OJCPI
4. Extras CF - nu mai vechi de 6 luni
5. Copie dupa buletinul solicitantului
6. Cerere pentru eliberarea avizului
7. Copie dupa chitanta de plata a taxei de avizare
Nota:  Beneficiarul va prezenta, o data cu documentatia, notificarea din partea Agentiei pentru Protectia Mediului, prin care se solicita avizul RNP Romsilva - Administratia Parcului National Piatra Craiului R.A.. Dupa evaluarea  documentatiei, in functie de localizare si natura investitiei, se pot solicita informatii suplimentare care sa demonstreze ca investitia nu genereaza un impact negativ asupra speciilor, habitatelor si peisajului parcului.

 

DESCARCA FORMULARUL DE CERERE

Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati Regulamentul de Organizare si Functionare al Parcului National Piatra Craiului